01 มีนาคม 2553

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause' ใน oscommerce

เกิดปัญหา

1054 - Unknown column 'p.products_id' in 'on clause'

select count(p.products_id) as total from products_description pd, products p left join manufacturers m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id, products_to_categories p2c left join specials s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '4' and p2c.categories_id = '21'

[TEP STOP]


ไปหาในเน็ต เค้าว่าอย่างนี้ครับ
OSC ที่ทำจาก PHP4 แล้วมาใช้ใน PHP5
ให้ทำการแก้ไขไฟล์ตามนี้นะครับ!!

1. ไฟล์ index.php

หาข้อความนี้
------------------------------------------------------------------
// show the products of a specified manufacturer
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) && tep_not_null($HTTP_GET_VARS['filter_id'])) {
// We are asked to show only a specific category
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and pd.products_id = p.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'";
}
} else {
// show the products in a given categorie
if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) && tep_not_null($HTTP_GET_VARS['filter_id'])) {
// We are asked to show only specific catgeory
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_MANUFACTURERS . " m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'";
}
}
-------------------------------------------------------------------
แล้วให้แทนที่ของเดิมด้วย ตามนี้
-------------------------------------------------------------------
// show the products of a specified manufacturer
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) && tep_not_null($HTTP_GET_VARS['filter_id'])) {
// We are asked to show only a specific category
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from (" . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c ) left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from (" . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m) left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and pd.products_id = p.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'";
}
} else {
// show the products in a given categorie
if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) && tep_not_null($HTTP_GET_VARS['filter_id'])) {
// We are asked to show only specific catgeory
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from (" . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c) left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from ((" . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_PRODUCTS . " p) left join " . TABLE_MANUFACTURERS . " m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c) left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id where p.products_status = '1' and p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" . (int)$current_category_id . "'";
}
}

-------------------------------------------------------------------

และอีกไฟล์คือ advanced_search_result.php

หาข้อความนี้

-------------------------------------------------------------------
$from_str = "from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_MANUFACTURERS . " m using(manufacturers_id), " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c";
-------------------------------------------------------------------

แล้วแทนที่ด้วย

-------------------------------------------------------------------
$from_str = "from ((" . TABLE_PRODUCTS . " p) left join " . TABLE_MANUFACTURERS . " m using(manufacturers_id), " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd) left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c";
-------------------------------------------------------------------

2 ความคิดเห็น:

Unknown กล่าวว่า...

เป็นข้อมูลที่ดี ขอบคุณครับ

Unknown กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ