13 มีนาคม 2553

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เวลา 60 นาที และประเมินความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์โดยใช้เวลา 10 นาที ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ใช้เวลา 20 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ โดยใช้ทั้งหมดรวม 70 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประเมินความสามารถพิเศษทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test (One Sample test)

อ่านต่อฉบับเต็มที่ http://www.seal2thai.org/kru/kru030.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ