15 มีนาคม 2552

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยครูเพ็ญศิริ กุลเกลี้ยงชื่อเรื่อง
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางเพ็ญศิริ กุลเกลี้ยง
ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียน
จ่าการบุญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา
2551 โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เวลา 60 นาที ทดลองสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้เวลา 22 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เวลา 60นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test (One Sample test)

บทนำ

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนและสังคม นอกจากนี้การศึกษายังเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาคนให้มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกายและอารมณ์ พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2541:6) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และ ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1 เกี่ยวกับงานกราฟิกและการสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียน มีการพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านมาพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานกราฟิกและการสร้างสรรค์งานภาพด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพอใช้ ผู้วิจัยจึงสนใจนำเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพิ่มศักยภาพทางการเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์


จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สมมติฐานของการวิจัย

1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.89/75.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับขอแนะนำ CD สนับสนุนการทำผลงานครูท่านสามารถอ่านบทความได้ที่www.seal2thai.org/kru/kru026.htm

www.seal2thai.org/kru/kru026.htm


แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู
ได้ที่ กระดานปัญญาชน
.....................................................................................
ประมวลภาพเบื้องหลัง
.....................................................................................
ผลงานของหนู (การสร้างรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint)

ส่งครูอิสรีย์

ส่งครูอิสรีย์

01 มีนาคม 2552

การสอบ LAS

พฤ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ได้รับคำสั่งให้ไปคุมสอบ LAS คือการทดสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 ซึ่งได้ไปคุมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตอรัง (ไกลจากที่โรงเรียนมาก)

จากที่สังเกต พบว่า ข้อสอบคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนค่อนข้างยาก เพราะในช่วงวัยอายุขนาดนี้ ไม่น่าใช้ข้อสอบ GAT แต่ก็ดีในส่วนที่ว่า ครูเองก็ต้องหาข้อสอบ GAT มาหัดทำด้วย จะได้คิดวิเคราะห์เป็น แก้ไขปัญหาเป็น ก่อนที่จะนำมาสอนเด็กให้คิดได้

.... ว่าแต่ คนระดับสูงๆ ท่านลองทำหรือยังครับ


สำหรับคนน่ารัก>>ดินแดนปัญญาชน :: champ108 :: มะขาม


อำลา ครูอิสรีย์ จักร์เครือ (ภาคแรก)

พฤ 26 ก.พ. 2552
ทางสมาชิกส่วนหนึ่งของโรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ณ ห้องคาราโอเกะ ของวิวสวยน้ำใส ร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชร โดยสมาชิกส่วนใหญ่ไปถึงเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. และมีมาสมทบอีก 4 - 5 คน

ในวันนั้นมีพี่แอ๊ด (ครูพิชายุทธ เหน่งแดง) เป็นหัวเรือใหญ่ และผู้ช่วยคือ พี่แหม่ม (ครูศุภกาญจน์) คอยวางแผนจัดเตรียม และนัดหมาย นอกจากนี้มี ครูดา ครูอี๊ด ครูเปิ้ล พี่สายัญ และสมาชิกภายนอกโรงเรียน แต่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับครู อ.ว. คือ ครูตั้ม ครูเอ๊ด และพี่ทูล รวมไปถึงลูกชาย ลูกสาวของพี่แอ๊ด คุณหมอและภรรยา (เพื่อนพี่แอ๊ด) และแพลงตอน เอาเป็นว่าวันนั้น ห้องที่โล่งๆในตอนแรก ก็แคบไปทันตา

หลังจากที่จัดการกับอาหารรสเด็ดเรียบร้อยแล้ว เสียงเพลงก็ทยอยบรรเลงขึ้นตามแนวความชอบของแต่ละคน ความสนุกอยู่ที่ไม่มีใครมาแย่งร้องนำร่อง 39 เพลง (55+)

และบรรยาการกลับมาซึ่งในช่วงกลางๆ เรียกน้ำตาคลอเบ้าได้เหมือนกัน เพราะหลายคนก็ทำงานร่วมกันกับครูอี๊ดมาหลายปี ส่วนผมก็ทำงานร่วมมา 3 ปีกว่าๆ แต่ก็มีหลายอารมณ์ หลายรสชาด หลายความรู้สึกกันไป สุดท้าย ครูอี๊ดก็คือพี่สาวที่เราเคารพ และรัก คนหนึ่ง

เอาเป็นว่า งานเลี้ยงยังมีรอบสอง และรอบสาม จะมีการรายงานให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ
... คำสัญญาหนึ่งที่ครูอี๊ดกล่าวไว้คือ จะไปนำร่องการกลับพิษณุโลกให้กับผมและพี่ดา ... อย่าลืมละ

สำหรับคนน่ารัก>>ดินแดนปัญญาชน :: champ108 :: มะขาม


ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ