25 กุมภาพันธ์ 2554

กรณีตัวอย่างการพิจารณาประสบการณ์ เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (2)

กรณีตัวอย่างการพิจารณาประสบการณ์ เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (2)

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : โดย ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำเสนอการพิจารณานำ ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีประสบการณ์การสอนมานับรวมกับตำแหน่งครูเพื่อเป็นคุณสมบัติด้าน ประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการไปแล้ว

สัปดาห์นี้จะนำเสนอกรณีไม่มีประสบการณ์ในการสอน แต่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ.ให้คำจำกัดความว่า ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เช่น การจัดทำแผนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือช่วยปฏิบัติงานด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษาเป็นต้น โดยกำหนดว่าหากมีประสบการณ์ตามที่กำหนดให้นับเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนได้ 1 ใน 4 หากไม่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งก่อนโอนมานับรวมกับ การดำรงตำแหน่งครูได้ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ผู้ขอเคยเป็นข้าราชการทหาร ไม่มีประสบการณ์การสอนแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และดำรงตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปี

ตัวอย่างจ่าสิบเอก ส วุฒิปริญญาตรี เคยเป็นข้าราชการทหารมาแล้วเป็นเวลา 16 ปี ก่อนโอนมียศจ่าสิบเอก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและได้โอนมาดำรง ตำแหน่งครูสังกัด สพฐ.ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยทำการสอนในระดับประถมศึกษาให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก่อนโอนมานับได้ 1 ใน 4 คือ 4 ปี มานับรวมกับการดำรงตำแหน่งครู2 ปี จะนับรวมได้ 6 ปี ซึ่งไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีและสามารถขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

กรณีที่ 2 ผู้ขอเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ตัวอย่างนางสาว ร วุฒิปริญญาตรี เคยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน (รับเงินเดือนระดับ 5 หรือ 6 เดิม) สังกัดกรมสรรพากร เป็นเวลา 12 ปี มีประสบการณ์และได้โอนมาดำรงตำแหน่งครูสังกัด สพฐ.มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยทำการสอนในระดับประถมศึกษา ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก่อน โอนมานับได้ 1 ใน 4 คือ 3 ปี มานับรวมกับการดำรงตำแหน่งครู 2 ปี จะนับรวมได้ 5 ปี ซึ่งน้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี จึงไม่สามารถขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

ได้นำเสนอกรณีตัวอย่างติดต่อกันมา 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นกรณีที่แตกต่างกัน 4 กรณี หวังว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสำหรับการพิจารณา ประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หากท่านใดต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ www.moe.go.th/wtcsที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ