26 สิงหาคม 2552

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2

ชื่อเรื่อง
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2


ชื่อผู้วิจัย

นางวัฒนา ส่งแจ้ง

ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านท่ากระดุน
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เวลา 40 นาที ทดลองสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว ใช้เวลา จำนวน 12 สัปดาห์ และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ เวลา 40 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test (One Sample test)


ผลการวิจัยพบว่า

1.ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(4.57)
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.17/74.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70


2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

3.ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


บทนำ


การศึกษาในระดับปฐมวัยจัดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญระดับหนึ่งเพราะ เป็นช่วงที่มีพัฒนาการทุกด้านเจริญอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นการวางพื้นฐานความสามารถด้านต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของเด็กและประเทศชาติ เนื่องจากช่วงอายุของเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปีสมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงสร้างอย่างรวดเร็วคือเด็กอายุประมาณ 6 เดือน สมองโตเท่ากับครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่อายุประมาณ 5 ปี ขนาดสมองเป็น 90%
ของผู้ใหญ่เซลล์ประสาทและการเชื่อมต่อกันในสมอง จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเด็กปฐมวัยซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเด็กจึง จะมีพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการขั้นต่อๆไป สิริมา
ภิญโญอนันตพงษ์ (2544 )

การจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กในวัยนี้กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ อีกทั้งยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่โดยเฉพาะในสองปีแรกของชีวิตเซลล์สมอง
คณิตศาสตร์เป็นวิชาของการคิดอย่างมีเหตุผล การศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และใช้กระบวนการคิดที่ถูกต้องของการเรียนคณิตศาสตร์ จะสร้างให้เด็กเกิดการฝึกฝนเกิดความสามารถพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์

ผู้วิจัยจึงสนใจนำเอาการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน
ให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการหาประสิทธิภาพและผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สรุปผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
(4.57) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.17/74.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

ครูผู้สอนควรใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมทุกครั้งจะช่วยให้ครูผู้สอนสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการปรับกิจกรรมและสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมก่อนนำไปทดลองใช้กับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน
เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับ


ขอแนะนำ

CD สนับสนุนการทำผลงานครู

ท่านสามารถอ่านบทความได้ที่

www.seal2thai.org/kru/kru027.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ