15 มีนาคม 2552

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยครูเพ็ญศิริ กุลเกลี้ยงชื่อเรื่อง
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางเพ็ญศิริ กุลเกลี้ยง
ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียน
จ่าการบุญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา
2551 โรงเรียนจ่าการบุญ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เวลา 60 นาที ทดลองสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้เวลา 22 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เวลา 60นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t – test (One Sample test)

บทนำ

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนและสังคม นอกจากนี้การศึกษายังเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาคนให้มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกายและอารมณ์ พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2541:6) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มีความรู้และ ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1 เกี่ยวกับงานกราฟิกและการสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียน มีการพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านมาพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานกราฟิกและการสร้างสรรค์งานภาพด้วยคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับพอใช้ ผู้วิจัยจึงสนใจนำเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพิ่มศักยภาพทางการเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์


จุดมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สมมติฐานของการวิจัย

1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้งานโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.89/75.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ขอเชิญครูทุกท่านเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของท่าน เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครับขอแนะนำ CD สนับสนุนการทำผลงานครูท่านสามารถอ่านบทความได้ที่www.seal2thai.org/kru/kru026.htm

www.seal2thai.org/kru/kru026.htm


แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้ครู
ได้ที่ กระดานปัญญาชน
.....................................................................................
ประมวลภาพเบื้องหลัง
.....................................................................................
ผลงานของหนู (การสร้างรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ