04 กรกฎาคม 2555

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555


   แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555

   การสรุปเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555


รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ดังนี้
   1.ค่าจัดการเรียนการสอน
     1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
     1.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
     1.3 อาหารนักเรียนพักนอน
   2. ค่าหนังสือเรียน
   3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
   4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
   5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     5.1 กิจกรรมวิชาการ
     5.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
     5.3 ทัศนศึกษา
     5.4 การบริการสารสนเทศ ICT

1. ค่าจัดการเรียนการสอน
     1.1 เงินอุดหนุนรายหัว

   ระดับก่อนประถมศึกษา
   รายหัวโรงเรียนปกติ 1,700 บาท/คน/ปี
   รายหัวจัดโดยครอบครัว 7,192 บาท/คน/ปี

   ระดับประถมศึกษา
   รายหัวโรงเรียนปกติ 1,900 บาท/คน/ปี
   ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(40%) 1,000 บาท/คน/ปี
   ค่าอาหารนักเรียนพักนอน 5,300 บาท/คน/ปี
   รายหัวจัดโดยครอบครัว 7,362 บาท/คน/ปี

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   รายหัวโรงเรียนปกติ 3,500 บาท/คน/ปี
   ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(30%) 3,000 บาท/คน/ปี
   รายหัวจัดโดยครอบครัว 10,276 บาท/คน/ปี

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   รายหัวโรงเรียนปกติ 3,800 บาท/คน/ปี
   รายหัวจัดโดยครอบครัว 10,606 บาท/คน/ปี
   ปวช 1-3 (จัดโดยสถานประกอบการ)
   รายหัว 11,736บาท/คน/ปี

**มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 อนุมัติให้เงินรายหัวเพิ่มเติมในกรณีโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา ดังนี้
   1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา เพิ่มอีก 500 บาท/คน/ปี
   2. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา เพิ่มอีก 1,000 บาท/คน/ปี

    สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
    ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
   นักเรียนประจำหัวละ 19,900 บาท/คน/ปี
   นักเรียนไปกลับหัวละ 6,120 บาท/คน/ปี

   ระดับมัธยมศึกษา
   นักเรียนประจำหัวละ 19,700 บาท/คน/ปี
   นักเรียนไปกลับหัวละ 5,500 บาท/คน/ปี

   สำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
นักเรียนประจำหัวละ 20,320 บาท/คน/ปี
นักเรียนไปกลับหัวละ 6,120 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษา
นักเรียนประจำหัวละ 20,100 บาท/คน/ปี
นักเรียนไปกลับหัวละ 5,900 บาท/คน/ปี

เงินรายหัว แนวทางการใช้งบประมาณ
   1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ
   2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ
   3. ดำเนินการดำเนินแผนปฏิบัติการ
   4. สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สาธารณะชนทราบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ http://www.facebook.com/atphitsanulok นะครับ

การใช้งบประมาณ สามารถใช้ได้ใน 3 ลักษณะ งบรายจ่ายดังนี้
   1. งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง
   2. งบดำเนินงาน
     2.1 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
     2.2 ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม เหมาบริการ
     2.3 ค่าวัสดุ
   3. งบลงทุน
     3.1 ค่าครุภัณฑ์
     3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   1.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
   นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

ลักษณะการใช้งบประมาณ
   ให้ใช้ในลักษณะแบบถัวจ่าย ค่าหนังสือและอุปกรณ์นักเรียน ค่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการเดินทาง

การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้ได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้
   1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนจัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือยืมใช้
   2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกาย
   3. ค่าอาหารกลางวัน
   4. ค่าพาหนะในการเดินทาง

   1.3 อาหารนักเรียนพักนอน จัดสรรให้กับนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไป-กลับระหว่างถิ่นที่อยู่กับโรงเรียน โดยจัดสรรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวละ 5,300 บาท ยกเว้น
1) โรงเรียนในสถานศึกษาทั่วไปแบบประจำเช่น
- โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
- โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
2) โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
3) โรงเรียนจัดหอพักและเรียกเก็บเงิน

2.ค่าหนังสือเรียน
1. ระดับก่อนประถมศึกษา ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546
2. ระดับประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยจำแนกดังนี้
2.1 หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.2 แบบฝึกหัด เฉพาะ 3 กลุ่มสาระ(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ))

มูลค่าหนังสือเรียนต่อชุด (มีหนังสือเรียนครบทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน)
ระดับชั้น มูลค่าหนังสือ
อนุบาล 200 บาท/คน/ปี
ป.1 516 บาท/คน/ปี
ป.2 605 บาท/คน/ปี
ป.3 622 บาท/คน/ปี
ป.4 653 บาท/คน/ปี
ป.5 785 บาท/คน/ปี
ป.6 817 บาท/คน/ปี
ม.1 699 บาท/คน/ปี
ม.2 863 บาท/คน/ปี
ม.3 928 บาท/คน/ปี
ม.4 1,257 บาท/คน/ปี
ม.5 1,263 บาท/คน/ปี
ม.6 1,109 บาท/คน/ปี
ปวช.1-3 2,000 บาท/คน/ปี (เฉพาะสถานประกอบการ)

การคัดเลือกหนังสือ
1. ครูผู้สอนคัดเลือกหนังสือ นำเสนอ
2. คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาแล้วนำเสนอ
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
4. คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ให้ความเห็นชอบ
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย
1. ผู้แทนครู
2. ผู้แทนผู้ปกครอง
3. ผู้แทนชุมชน
4. ผู้แทนกรรมการนักเรียน
** คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายได้มาจากมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
อนุบาล 200 บาท/คน/ปี
ประถมศึกษา 390 บาท/คน/ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น 420 บาท/คน/ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย 460 บาท/คน/ปี
ปวช.1-3 460 บาท/คน/ปี (สถานประกอบการ)
***ผู้ปกครองสามารถ ถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนกับเครื่องแบบนักเรียนได้***

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 2 ชุด/ปี ในอัตรา
อนุบาล 300 บาท/คน/ปี
ประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ปี
ปวช.1-3 900 บาท/คน/ปี (สถานประกอบการ)
***กรณีมีชุดเพียงพอแล้วสามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดกีฬา ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดได้****

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
5.1 กิจกรรมวิชาการ เช่นกิจกรรมประชาธิปไตย ค่ายทักษะชีวิต พัฒนาตามอัตลักษณ์สถานศึกษา
5.2 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
5.3 ทัศนศึกษา
5.4 การบริการสารสนเทศ ICT ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/คน/ปี
งบประมาณ
อนุบาล 430 บาท/คน/ปี
ประถมศึกษา 480 บาท/คน/ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น 880 บาท/คน/ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย 950 บาท/คน/ปี
ปวช.1-3 950 บาท/คน/ปี (สถานประกอบการ)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันที่ http://www.facebook.com/atphitsanulok นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ