07 พฤศจิกายน 2553

การสอนคิดในห้องเรียน

การสอนคิดในห้องเรียน
“ การเรียนรู้ที่ดีจะต้องพัฒนาการคิดเป็นพื้นฐานอยู่เสมอ”

ครูที่ประสงค์จะฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด จะจัดการเรียนรู้ที่ยึดการพัฒนาทางสมองเป็นพื้นฐานหลักอยู่เสมอ

วิธีปฏิบัติที่นิยมใช้คือ “การสร้างนิสัยแห่งการคิด”

การสร้างนิสัยแห่งการคิด
 1. การฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล
 2. การฝึกให้ผู้เรียนจัดกระทำข้อมูล
 3. การฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นผังความสัมพันธ์
 4. การฝึกให้ผู้เรียนสร้างและพิจารณาทางเลือกหลากหลาย
  4.1 การเปลี่ยนเงื่อนไขในผังความคิด
  4.2 การใช้บทบาทสมมุติ
  4.3 การใช้วิธีระดมสมอง
 5. การฝึกให้ผู้เรียนตรวจสอบผลกระทบและความสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

ให้คะแนนข้อเขียนนี้...คุณจะให้กี่ดาวดีจ๊ะ